ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Με τον ενεργειακό σχεδιασμό του νέου κτιρίου που κατασκευάζετε ή ανακαινίζετε, πέρα από το ότι εναρμονίζεστε με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, αποκομίζετε και πολλαπλά οφέλη για εσάς και το περιβάλλον σας.

Η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για τη σωστή λειτουργία του κτιρίου επιτυγχάνεται μέσω:

  • Βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιριακού κελύφους, αξιοποιώντας τη θέση του κτιρίου ως προς τον περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά προσανατολισμό όψης, κ.ά.
  • Θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία θερμογεφυρών, καθώς και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων, δηλαδή συνδυασμό υαλοπίνακα, αλλά και πλαισίου.
  • Επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση μη ανανεώσιμης ενέργειας.
  • Χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως, ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ.ά.
  • Εφαρμογή διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους.


Τα οφέλη
που προκύπτουν μετά από την ορθή υλοποίηση των Ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών είναι αρκετά και σημαντικά:

  • Τα οικονομικά οφέλη αφορούν κυρίως στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτιρίων.
  • Τα κοινωνικά οφέλη αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  • Τα περιβαλλοντικά οφέλη αφορούν στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.


Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αποτελεί προϊόν γνώσης και εξειδίκευσης στον σχεδιασμό κτιρίων, ενώ παράλληλα απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στις τεχνολογίες.

Μόνο η εμπειρία της ομάδας που εκπονεί την μελέτη είναι ικανή να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στα πλαίσια των αναγκών και δυνατοτήτων του εργοδότη.

Μαζί μας η επένδυση σε ενεργειακά αξιόλογες τεχνικές είναι ποσοτικά και ποιοτικά μετρήσιμη και επιστρέψιμη πολλαπλά στον όποιο επενδυτή.

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr