Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Μελέτη αποτελεί τη βάση της κατασκευής. Η μελέτη απαιτείται να είναι νομικά ορθή, αναλυτική και κατανοητή. Οι εγκαταστάσεις μελετούνται με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, τις Πυροσβεστικές Διατάξεις, τους Κανονισμούς των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας καθώς και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Πρότυπα, εκεί όπου δεν υφίστανται Ελληνικός Κανονισμός. Επιπλέον οφείλεται να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρξει Εξοικονόμηση Ενέργειας και οι εγκαταστάσεις να εναρμονίζονται πλήρως με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Με γνώμονα όλα αυτά, ο κάθε σχεδιασμός κτιριακού έργου αποτελεί πρόκληση και πρόσκληση για εμάς Κάθε μελέτη που εκπονείται από το γραφείο πρέπει να βασίζεται σε αυτά τα πλαίσια και πρότυπα.

Με την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε τη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και εγκαταστάσεων σε κτιριακές εφαρμογές κατοικιών, καταστημάτων, τουριστικών καταλυμάτων, επαγγελματικών εργαστηρίων, βιομηχανιών, κτιρίων ειδικής χρήσης, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Καλύπτουμε όλες τις φάσεις ενός έργου, από προμελέτη, μελέτη για έκδοση οικοδομικών ή άλλων αδειών, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής. Επιπλέον πραγματοποιούμε επίβλεψη ή/και διαχείριση της κατασκευής των εγκαταστάσεων, με συνεχείς ελέγχους ποιότητας και προόδου, μέχρι και τη στιγμή της οριστικής παράδοσής τους στον πελάτη.

Οι βασικότεροι τομείς εφαρμογών περιλαμβάνουν :

 • Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, πιεστικά συγκροτήματα, συστήματα επεξεργασίας νερού χρήσης
 • Αποχετευτικά δίκτυα, δίκτυα συλλογής και διάθεσης όμβριων υδάτων
 • Εγκαταστάσεις τοπικής και κεντρικής θέρμανσης
 • Τοπικά και κεντρικά συστήματα παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής ζεστού νερού χρήσης
 • Εγκαταστάσεις κεντρικού κλιματισμού (Ψύξη – θέρμανση – αερισμός - εξαερισμός χώρων)
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων , γειώσεις, αλεξικέραυνα
 • Ασθενή ρεύματα - τηλεφωνικά δίκτυα, δίκτυα data, δίκτυα συναγερμού και παρακολούθησης (CCTV), τηλεόρασης κλπ
 • Δίκτυα φυσικού αερίου
 • Εφαρμογές υγραερίου
 • Παθητική και ενεργητική πυροπροστασία - πυρασφάλεια
 • Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων - βιολογικοί καθαρισμοί, άντληση και μεταφορά λυμάτων, σηπτικές δεξαμενές
 • Κολυμβητικές δεξαμενές
 • Ψυκτικές εγκαταστάσεις – Ψυκτικοί θάλαμοι
 • Εξοπλισμός πρατηρίων καυσίμου, μαγειρείων, πλυντηρίων κα
 • Εφαρμογές Αυτοματισμών και εγκατάσταση εξοπλισμού κεντρικού ελέγχου («έξυπνα» κτίρια)
 • Μελέτη υποσταθμών μέσης τάση
 • Μελέτη ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Μελέτη Αερίων Υπό Πίεση (Ιατρικά Αέρια – Ατμός – Πεπιεσμένος Αέρα)

Μελετάμε, σχεδιάζουμε, εφαρμόζουμε, επιβλέπουμε και υποστηρίζουμε ποιοτικά ολοκληρωμένες λύσεις προηγμένης μορφής στον τομέα της κτιριακής κατασκευής.

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

• Ηλεκτρολογικά (Μέση Τάση – Ισχυρά – Ασθενή Ρεύματα - Φωτοτεχνία)
• Θέρμανση - Κατανομή Δαπανών
• Υδραυλικά (Ύδρευση - Αποχέτευση)
Πυρασφάλεια / Πυρόσβεση
• Κλιματισμός / Αερισμός / Εξαερισμός
• Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
• Έξυπνα Σπίτια – Αυτοματισμοί – BMS - KNX
Φυσικό Αέριο
• Θερμομόνωση
• Πισίνες – Κολυμβητικές Δεξαμενές
Αντλίες Θερμότητας

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr