ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Πολύ συχνά ακούμε για ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.). Είναι γνωστό ότι για ενοικίαση και αγορά κτιρίου, σπιτιού η διαμερίσματος είναι υποχρεωτικό να έχουμε το ενεργειακό πιστοποιητικό. Επιπρόσθετα, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο και για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον», που επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση σε κατοικίες έως και 70%. Όμως, λίγοι από εμάς γνωρίζουν πραγματικά τι είναι το ενεργειακό πιστοποιητικό και τι πληροφορίες μας παρέχει.

energeiaki epitheorisiΣύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους εθνικούς νόμους και υπουργικές αποφάσεις, τα κτίρια οφείλουν να έχουν ενεργειακή ταυτότητα. Με τον όρο ενεργειακή ταυτότητα εννοούμε ένα έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου, δηλαδή μας δίνει ποιοτική και ποσοτική εικόνα των πηγών ενέργειας που καταναλώνονται στο εν λόγω κτίριο, π.χ. ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, κλπ. Στην πράξη, έχει θεσμοθετηθεί ένα ιδεατό κτίριο, όμοιων διαστάσεων με χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τον εθνικό κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), βάση του οποίου συγκινείται το κάθε κτίριο Αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης είναι η κατάταξη σε κάποια από τις 9 ενεργειακές κατηγορίες από Α+ μέχρι και την κατηγορία Η. Οι κατηγορίες από την λιγότερο προς την περισσότερο ενεργοβόρα είναι: Α+, Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης εκδίδεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές μετά από διενέργεια επί τόπου αυτοψίας. Ενεργειακός Επιθεωρητής είναι ο Μηχανικός που έχει το δικαίωμα διενέργειας Ενεργειακής Επιθεώρησης, αφού έχει ενταχθεί στο ειδικό Μητρώο του Υ.Π.Ε.Κ.Α., λαμβάνοντας την απαιτούμενη Άδεια.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 (δέκα) χρόνια, ανεξάρτητα του πλήθους των μισθώσεων ή αγοραπωλησιών που θα συμβούν. Ενδιάμεσα απαιτεί ανανέωση μόνο σε περίπτωση ριζικής (>25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου) ανακαίνισης του ακινήτου ή του συνόλου του κτιρίου, ή σε περίπτωση ένταξης του ακινήτου στο πρόγραμμα 'Εξοικονομώ Κατ' οίκον' .
Για την έκδοση του πιστοποιητικού ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έρχεται σε επαφή με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος κατόπιν της επιτόπου αυτοψίας και μέτρησης εκδίδει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης είναι :

 • Αντίγραφο άδειας οικοδομής,
 • Απλό φωτοαντίγραφο αρχιτεκτονικού σχεδίου κάτοψης (αν υπάρχει),
 • Απλό φωτοαντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος (αν υπάρχει),
 • Αντίγραφο μελέτης θερμομόνωσης (για κτίρια που αναγέρθηκαν μετά το 1980),
 • Αντίγραφο μελέτης θέρμανσης (αν υπάρχει),
 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.),
 • Απλό φωτοαντίγραφο Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή φωτοαντίγραφο της δήλωσης υπαγωγής στο Κτηματολόγιο,
 • Απλό φωτοαντίγραφο ενός συμβολαιογραφικού τίτλου του ακινήτου – για τα στοιχεία ακινήτου, π.χ. Περιγραφή (π.χ. Α1, Β2 κλπ), επιφάνεια, κλπ,
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα (αν η ιδιοκτησία χρησιμοποιεί για την θέρμανση ατομικό ή κεντρικό λέβητα),
 • Πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών (για κτίρια σύμφωνα με Κ.Εν.Α.Κ ή για την Β φάση του Προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ' οίκον»),
 • Άλλα δικαιολογητικά, κατόπιν συνεννόησης.

Η τιμή για την έκδοση Π.Ε.Α. βάσει νόμου αποτελεί προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ του μηχανικού και του ιδιοκτήτη. Μπορούμε να προσφέρουμε λογικές τιμές με σημαντικές εκπτώσεις επί των αρχικών τιμών που είχαν οριστεί από την νομοθεσία. Δεν κάνουμε καμία έκπτωση στην ποιότητα της εργασίας μας, ώστε να σας παραδοθεί ένα Π.Ε.Α. το οποίο πραγματικά να αντικατοπτρίζει το ακίνητό σας, μαζί με ρεαλιστικές προτάσεις για βελτίωση της ενεργειακής του κλάσης.

Όπως γίνεται κατανοητό το πιστοποιητικό είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο που συνοδεύει τα κτίρια μας για πολλά χρόνια και συνεπώς θα πρέπει να επιλέγουμε με προσοχή τον Ενεργειακό Επιθεωρητή. Με γνώμονα τον επαγγελματισμό και όχι μόνο το κόστος η σωστή επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή θα μας σώσει από πιθανά μελλοντικά προβλήματα σε διοικητικές μας συναλλαγές.

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr