Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων – Κυρώσεις

Κάθε περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο εγκατάσταση (βιομηχανία, βιοτεχνία, επαγγελματικό εργαστήριο, συνεργείο αυτοκίνητων, ξενοδοχειακή μονάδα, κ.α.) έχει την υποχρέωση να συντάσσει και να υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ).

Πλέον στην πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), υπάρχει υποχρεωτικό πεδίο συμπλήρωσης η «Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας». Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση ότι θα επιβληθούν κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 30 του Ν.1650.1986 για επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλλει Έκθεση Αποβλήτων, είναι προφανές ότι σε βάθος χρόνου και με διασταύρωση στοιχείο, θα βρεθούν όλοι όσοι εκτελούν πλημμελώς τις υποχρεώσεις τους.

Βρισκόμαστε δίπλα σας για την υποστήριξη σας.

Saturday, 10 February 2018 19:35

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr